Adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa át figyelmesen!

Háttér Társaság (székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10.) mint Adatkezelő, az általa fenntartott hangosabbagyuloletnel.hu honlapot meglátogató és az ott kínált szolgáltatást (közzétételi lehetőséget) igénybe vevő személyek által rendelkezésre bocsátott egyes személyes adatait kizárólag az alap és cél szerinti működésének biztosítása érdekében kezeli. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a kezelt adatokat, azokat illetéktelen személyek számára nem teszi hozzáférhetővé.

Általános tájékoztatás:

Az Adatkezelő neve: Háttér Társaság
Az Adatkezelő székhelye: 1136 Budapest, Balzac u. 8-10.
Az Adatkezelő elérhetősége: hatter@hatter.hu vagy a székhely, mint postacím.

Egyedi tájékoztatások
I. A honlap megtekintése és használata során automatikusan kezelt adatok.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdésének rendelkezései szerint egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal – mint általában a honlapok – használ és tárol ún. cookie-kat, amelyek az oldal forgalmának mérésére, illetve az oldalon megjelenő tartalom szabályozására szolgáló kódsorozatok. A cookie-k azért lényegesek, mert ezek segítségével a felhasználó bizonyos adatai azonosíthatóvá válhatnak, aminek a célja, hogy a későbbi böngészés egyszerűbbé és gyorsabbá váljon.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A honlap a látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja. Bárki látogathatja a honlapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

Az érintettek köre: a honlapra navigáló személyek, a felhasználók.

A kezelt adatok köre: a felhasználók kattintásai és navigálásai során keletkező speciális kódsorozatok, ún. feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k.

Az adatkezelés célja: a weboldal látogatottságának mérése, a weboldal népszerűsítése, a weboldal optimális működésének biztosítása, a böngészés meggyorsítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – azaz az érintett hozzájárulása. A felhasználó a weboldal megnyitásával egyidejűleg tájékoztatást kap az a cookie-k kezeléséről, annak feltételeiről, az adatkezelés megtiltásának lehetőségéről egy felugró menüsáv formájában.

Az adatkezelés helye: a felhasználók számítógépének navigáláshoz használt böngészője

Az adatkezelés időtartama: a honlap felhasználóinak azonosítására szolgáló ún. session ID-k a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.

A cookie-k működését a felhasználó blokkolhatja vagy letilthatja, mert az adott tartalom a kódsorozatok tárolása nélkül is megtekinthető, viszont bizonyos cookie-k törlése vagy blokkolása esetén az oldal egyes tartalmai elérhetetlenné válnak. A cookie-k letiltását és törlését az internet böngészéséhez használt programja (pl. Chrome, Firefox, stb.) Beállítások menüpontjában végezheti el, vagy használhat valamilyen kiegészítő programot is erre a célra (pl. https://disconnect.me/). Ha a cookie-k letiltásához vagy blokkolásához segítségre van szüksége, akkor írjon az hatter@hatter.hu címre.

A cookie-k 24 nap múlva automatikusan törlődnek.

II. A honlap szolgáltatások igénybevétele ( történetek közzététele) során kezelt egyedi adatok

A hangosabbagyuloletnel.hu honlapon az adatkezelő lehetőséget ad a felhasználóknak arra, hogy egyedi történeteiket megosszák, és az ahhoz kapcsolódó általános szintű egyedi adatot megadjanak. Egyes adatok megadása kötelező, más adatok megadása választható. A történetek közzététele során szükségképpen személyes adatok kezelésére is sor kerül.

Az érintettek köre: azok a felhasználók, akik úgy döntenek, hogy történeteiket a honlapon közzéteszik.

A kezelt adatok köre: a felhasználó által leírt történet helyszíne, megye vagy település szintjén; a történet leírt elemei; az a tény, hogy az érintett tett-e feljelentést vagy sem, és opcionálisan ennek eredménye, az érintett által megadott elektronikus levélcím.(Ez utóbbira annak érdekében van szükség, hogy az érintettel a kapcsolatot fel lehessen venni, illetve az érintett adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatait kezelni tudjuk.)

Az adatkezelés célja: a gyűlöletbűncselekmények láthatóbbá tétele/ figyelemfelhívás a jelenségre.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja – azaz az érintett hozzájárulása. A honlapra navigálással a felhasználók csak akkor tudják történetüket feltölteni, ha jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszik.

Az adatkezelés helye: az internetes tárhely

A tárhelyszolgáltatást adatfeldolgozóként a 3 in 1 Hosting Bt. (http://megacp.com/), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a Google Inc. (http://google.com) biztosítja.

Az adatkezelés időtartama: az adatokat addig kezeljük, amíg annak törlését az érintett nem kéri.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: Háttér Társaság tagjai és a Háttér Társasággal foglalkoztatás vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek (munkatársak), a munkavégzés módjára és a jogviszony jellegére tekintet nélkül.

III. Az adományozási folyamat során kezelt adatok

A honlap közbeiktatásával lehetőség nyílik az Adatkezelő számára adományt nyújtani. Az adományozási folyamat eredményeként a szervezet anyagi forrásokhoz jut, amellyel a hatályos pénzügyi és számviteli szabályokra is tekintettel és az átlátható működés biztosítása érdekében is el kell tudni számolnia. Mivel az adományozás internetes felületen, pénzügyi szolgáltató/bank közreműködésével történik, bizonyos adatok kezelése elengedhetetlen.

Az érintettek köre: a honlap azon támogatói, akik úgy döntenek, hogy a honlapon erre a célra létrehozott felületről, pénzügyi szolgáltató/bank közbeiktatásával az Adatkezelő részére támogatást kívánnak nyújtani.

A kezelt adatok köre: az érintettek által a támogatási folyamat során megadott vagy az adományozás során közvetlenül vagy közvetve az Adatkezelő birtokába jutott, a pénzügyi műveletek bizonylatolásához feltétlenül szükséges, kötelezően megadandó adatok: a név, bankszámlaszám (Kötelező adatkezelés).

Az adatkezelés jogalapja: az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése), a nemzeti jogszabályi előírás: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 165. §

Hozzájárulás az adatkezeléshez: az itt körülírt adatok kezeléséhez nem szükséges az Érintett beleegyezése, mert kötelező adatkezelésről van szó.

Tájékoztatás az adatkezelésről: az érintett az adományozási folyamat megkezdése előtt jelent tájékoztatóban foglaltak elfogadásával – az erre vonatkozó rubrika bejelölésével – tudomásul veszi az általa megadott és az Adatkezelő birtokába került személyes adatainak kezelését.

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő pénzügyi működése átláthatóságának a biztosítása és a számviteli fegyelem betartása.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatkezelők személye: Háttér Társaság tagjai és a Háttér Társasággal foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb irányuló jogviszonyban álló személyek (munkatársak), a munkavégzés módjára és a jogviszony jellegére tekintet nélkül, és a könyvelési feladatokat ellátó Adatfeldolgozó. Az adományozási folyamat során közreműködőként részvevő harmadik személy: a használt pénzügyi szolgáltató vagy bank.

A tárhelyszolgáltatást adatfeldolgozóként a 3 in 1 Hosting Bt. (http://megacp.com/), az email- és dokumentumkezelő szolgáltatást a Google Inc. (http://google.com) biztosítja

Az adatok kezelésének időtartama: az adatokat az Adatkezelő annak birtokába jutását követő 8. évig kezeli. (A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §) .

További általános tájékoztatás mindegyik adatkezelési típushoz.

Az Érintett – írásban, a megadott elektronikus levélcímén keresztül vagy személyesen – kérelmezheti az Adatkezelőnél:

  • a tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • a személyes adatainak helyesbítését,
  • a személyes adatainak zárolását.

A személyes adatainak törlését akkor kérheti, ha azt a jogszabályok vagy jelen adatkezelési tájékoztató lehetővé teszik.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére – írásban vagy elektronikus levélben – 15 napon belül közérthető tájékoztatást köteles nyújtani a fenti adatokról.

Ha az Érintett nem elégedett az Adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Alkalmazandó jogszabályok listája:

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, korábban említve GDPR-ként is);
  • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
  • A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
  • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény

További információ: naih.hu

Közzététel dátuma: 2019.07.15.

A Call It Hate: Nevezd nevén a gyűlöletet – tudatosságnövelés az LMBTQI gyűlöletbűncselekmény-áldozatok támogatására c. projekt magyarországi megvalósítását az Európai Bizottság Jogok, egyenlőség és polgárság programja (2014-2020) támogatja (JUST-REC-DISC-AG-2016-04-764731). A projekt magyarországi megvalósításában részt vevő partnerszervezet a Háttér Társaság. A kiadványban foglalt tartalomért kizárólag annak szerzői tartoznak felelősséggel, és nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját.